Zabýváme se správou, údržbou a zprostředkováním v oblasti nemovitostí. Naším hlavním zaměřením je kompletní správa bytových domů veškerého druhu vlastnictví.
Pro tyto subjekty zajišťujeme vedení správní agendy domu, účetnictví, technickou správu a údržbu dle předem dohodnutých podmínek a platné legislativy.
Nedílnou součástí naší práce je správa a údržba rodinných domů a nebytových prostor, dle konkrétních požadavků majitele, v pravidelných popřípadě jednorázových intervalech.
Dále se zabýváme výběrem  dodavatelů služeb a prací větších rozsahů na vaší nemovitosti.
Na našich webových stránkách www.nastenka.dumabyt.eu byl zahájen projekt  „INTERNETOVÁ NÁSTĚNKA“ a fórum se zaměřením na problematiku bydlení.

Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na Vás a připravujeme další rozšíření služeb.

 

 

Rozsah nabízených úkonů v rámci správy bytových domů

Nabízíme komplexní provádění správy nemovitostí dle požadavku majitele nemovitosti v tomto standardnÝm rozsahu.

 1. Příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka.
 2. Evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka.
 3. Neprodlené informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek ve spravovaných nemovitostech nejpozději do 10-ti pracovních dnů po tom, co se "fi. Klimt Ivo - správa nemovitostí " seznámila s jejich uvolněním.
 4. Předepisování a vybírání nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor v souladu s platnými právními předpisy, případně dle pokynů vlastníka a ve stanovených termínech.
 5. Kontrola včasného placení stanoveného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor.
 6. Vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku s prodlení a podávání návrhu na zahájení soudního řízení.
 7. Provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů v termínu nejpozději do 30.4.následujícího roku, čímž se rozumí termín doručení nájemcům k připomínkování.Termín předání vyúčtování je možno dohodnout s vlastníkem individuálně.
 8. Vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor.
 9. Zajišťování odečtů poměrových měřidel tepla a teplé užitkové vody vč. rozúčtování v souladu s vyhl.372/2001 Sb.
 10. Řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů platícím nájemníkům
 11. Provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případě neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případě porušování pořádku a klidu v domě (viz §711, odst.1,písmeno c. Občanského zákoníku).
 12. zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů, zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy.
 13. smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a T┌V atd.
 14. Placení faktur za dodávky spojené s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek.
 15. Zajišťování údržby a běžných oprav nemovitosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů.
 16. Zajišťování rozsáhlých oprav ( spolu s vlastníkem, nebo podle jeho pokynů)
 • Výběrové řízení na zhotovitele
 • prověření a podepsání smlouvy o dílo
 • provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací
 • přebírání hotového díla
 • uplatňování případných reklamací
 1. Nepřetržitá havarijní služba zajišťovaná kvalitnÝmi externÝmi firmami (připravuje se)

 

Podle požadavků vlastníka můžeme dále zajistit:

 • uzavírání nebo připravení návrhu pojistné smlouvy
 • pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy
 • uplatňování pojistného plnění na pojišťovně
 • pravidelné placení za pronájem pozemku
 • kontrolu platnosti předepsaných revizí
 • vedení ˙četnictví vlastníka (společenství vlastníků)
 • zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků včetně údržby zeleně,nacházející se na pozemcích a chodníků, přiléhajících ke spravované nemovitosti

   

   

  V případě zájmu Vám vyhotovíme cenovou nabídku přesně dle specifikací Vaší nemovitosti a požadovaných služeb.

 

Copyright by Klimt 2006 klimt@dumabyt.eu
Domů| O nás | Pro klienty | Servis | Partneři | Kontakt